Nejčastější chyby u zdravotního pojištění

Každý občan s trvalým pobytem v České republice je zdravotně pojištěn u některé zdravotní pojišťovny. Všichni pojištěnci mají nejen práva týkající se čerpání zdravotní péče, ale také mají povinnosti vůči své zdravotní pojišťovně. Jejich neplnění je zdravotní pojišťovnou sankciováno.

Nejčastější chyby pojištěnců z řad fyzických osob lze shrnout do stručného přehledu:

OSVČ a neplacení zdravotního pojištění

OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy do 8. dne následujícího měsíce platit své zdravotní pojišťovně měsíční zálohu na zdravotní pojištění, jejíž výše se odvíjí od dosaženého zisku v minulém období. Neplacení má za následek předepsání penále ve výši 0,05% denně z dlužného pojistného

OBZP a neplacení zdravotního pojištění

Za státní pojištěnce, tzn. studenty, penzisty a ženy na mateřské platí zdravotní pojištění stát, za zaměstnance zaměstnavatel. Kdo není státním pojištěncem, ani zaměstnancem nebo OSVČ, je automaticky osobou bez zdanitelného příjmu (OBZP) s povinností placení zdravotního pojištění ve výši 13,5% z platné minimální mzdy

Neoznámení zaměstnavateli změny zdravotní pojišťovny

Zaměstnanec musí při nástupu do zaměstnání oznámit zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu, které bude zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění. Pokud zaměstnanec v průběhu zaměstnání změní zdravotní pojišťovnu a neoznámí to zaměstnavateli, ten odvádí pojištění špatné pojišťovně. Předepsané penále pak může zaměstnavatel požadovat po svém zaměstnanci

Neodevzdání „přehledu o příjmech a výdajích“

Pokud OSVČ přehled nedoručí své zdravotní pojišťovně, ta předepíše pokutu a zdravotní pojištění vypočte z pravděpodobné výše. Povinnost odevzdat přehled trvá

Neoznámení ukončení samostatné výdělečné činnosti

Živnostník, který neoznámí ukončení své činnosti, je nadále veden jako OSVČ s povinností platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění

Neregistrování na úřadu práce

Pokud se někdo domnívá, že si brzy najde práci a nestojí za to se registrovat na ÚP, musí si zdravotní pojištění platit sám, jelikož je veden jako OBZP

Neoznámení ztráty průkaze pojištěnce

Průkaz pojištěnce slouží k nároku na čerpání zdravotní péče a jeho ztrátu je třeba oznámit, aby pojišťovna vystavila nový

Neplacení zdravotního pojištění při práci na dohodu

Kdo pracuje na dohodu s měsíční odměnou do 10 tisíc, je u své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP a musí si zdravotní pojištění platit sám

Nesdělování důležitých změn

Důležité informace, jako je odchod do důchodu, péče o děti, přiznání invalidního důchodu atd., je nutné pojišťovně oznámit

Nedodržování léčebného režimu

Nedodržení povinnosti poskytovat součinnost při zdravotním výkonu nebo nepodrobování se preventivním prohlídkám může zdravotní pojišťovna sankcionovat.

Tagy: