Ne každý má právo na důchod. Koho se to týká?

V České republice může stát přiznat tyto důchody: starobní (řádný a předčasný), pozůstalostní (vdovský a sirotčí) a invalidní (prvního, druhého a třetího stupně). K přiznání některého z nich musí žadatel splnit zákonné podmínky. Na otázku, které to jsou, lze odpovědět vyjmenováním případů, kdy není některý ze státem poskytovaných důchodů přiznán.

1. Nepodání písemné žádosti

Tato podmínka platí pro všechny důchodu. Žádost se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

2. Nesplnění věkové podmínky

K přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu je nutné, aby žadatel dosáhl zákonem stanoveného věku. Ten se liší dle roku narození a u žen se zohledňuje i počet narozených dětí. U důchodového věku 63 let a méně lze odejít do předčasného důchodu o tři roky dříve.

3. Nezískání potřebné doby pojištění

Ikdyž dosáhnete důchodového věku, nemusí vám být starobní důchod přiznán, pokud nezískáte potřebnou dobu pojištění. V roce 2015 to bylo 31 let. Nedostatečnou dobu lze řešit například formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Potřebná doba pojištění se neustále zvyšuje, takže po roce 2018 bude nutné získat 35 let.

4. Úmrtí druha (družky)

Druh nebo družka nemůže v žádném případě pobírat vdovský důchod, na který má nárok pouze manželka či manžel.

5. Zemřelý nesplnil podmínky pro přiznání důchodu

Aby vznikl manželce nebo manželovi nárok na vdovský důchod, musel zemřelý pobírat starobní důchod nebo invalidní dochod, nebo zemřít následkem pracovního úrazu.

6. Zdravotní problémy, ale nepřiznání invalidity

V některých případech nemusí být zdravotní problémy dostatečné k přiznání invalidity I., II. nebo III. stupně. Pak nemůže být přiznán ani invalidní důchod.

7. Přiznána invalidita, ale nedostatečná doba pojištění

Žadatel o invalidní důchod může být shledán invalidním, ale nemá potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat 5 let v posledních 10 letech.

8. Žadatel o sirotčí důchod je starší 26 let

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě nejdéle do 26 let věku. Nezaopatřeností se míní příprava na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR nebo v zahraničí.

9. Dlouhodobá nezaměstnanost zemřelého rodiče

Tento důvod je nedostatečný pro vznik nároku na sirotčí důchod, jelikož není splněna podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Tagy: