Mateřská není jen pro ženy

Na mateřskou dovolenou chodí obvykle ženy. Legislativa ovšem umožňuje čerpat toto ženské privilegium i mužům, či dokonce prarodičům dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí zpravidla matce dítěte, a to v den nástupu na mateřskou, ovšem musí splnit určité podmínky:

  • v den přiznání peněžité dávky musí být nemocensky pojištěna, případně být alespoň v ochranné lhůtě
  • v posledních dvou letech před dnem, kdy byla dávka přiznána, musí mít nemocenské pojištění v délce alespoň 270 dní
  • pokud je žena OSVČ, musí si platit nemocenské pojištění alespoň 180 dní v posledním roce před tím, než jí začne podpůrčí doba.

Peněžitá dávka se matce začne vyplácet dnem, který si sama určí, přičemž si může vybrat v období mezi 8. a 6. týdnem před očekávaným porodem. Podpůrčí doba činí 28 týdnů a pouze u matek, které porodily zároveň 2 a více dětí je podpůrčí doba prodloužena na 37 týdnů.

V prvních šesti týdnech po porodu náleží peněžitá pomoc v mateřství výhradně matce. Od 1. ledna 2009 ale zákon o nemocenském pojištění umožňuje, aby následně po těchto 6 týdnech převzal dítě do péče například jeho otec, nebo prarodiče.

Mateřská a otec

Otec dítěte nebo manžel ženy, která toto dítě porodila, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud splní stejné podmínky jako žena ve výše uvedeném textu. V období dvou let je možné dny pojištění, resp. zaměstnání, sčítat z různých pojištění.

Další podmínkou je písemná smlouva uzavřená mezi manžely, resp. mezi manželem a matkou dítěte. Ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že otec dítěte, nebo manžel matky, která dítě porodila, bude pečovat o dítě. Smlouvu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a na dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Dále musí písemná smlouva obsahovat:

  • den, od kterého bude otec či manžel o dítě pečovat
  • den porodu
  • úředně ověřený podpis matky dítěte

Nárok prarodičů

Pro babičku a dědečka výše uvedené neplatí. Samozřejmě mohou převzít péči o dítě, ale ze zákona jim nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství na základě písemné dohody, jako je tomu u otce, resp. manžela. Nárok prarodičům vznikne pouze v případě, že dítě převzali do péče například na základě rozhodnutí soudu, nebo pečují o dítě, jemuž zemřela matka.